Projekt Nadácie otvorenej spoločnosti

Štatút súťaže

ŠTATÚT SÚŤAŽE NOVINÁRSKA CENA 2023

 

VYHLASOVATEĽ, ORGANIZÁTOR A PARTNERI SÚŤAŽE
 

Článok 1 
Súťaž Novinárska cena vyhlasuje Nadácia otvorenej spoločnosti Bratislava / Open Society Foundation / NOS – OSF, Baštová 5, 811 03 Bratislava. 

Článok 2 
Organizátorom súťaže je NOS – OSF. Organizátor súťaže zabezpečuje koordináciu súťaže a vyhlásenie výsledkov. Zodpovedá za transparentný a čestný priebeh súťaže. O priebehu súťaže informuje Radu súťaže. 

Článok 3
Partnermi súťaže sú Nadácia Slovenskej sporiteľne, Nadácia ESET, Férová nadácia O2, Nadácia Zastavme korupciu, MEMO 98, Nadace Open Society Fund, Veľvyslanectvo USA v SR, Veľvyslanectvo Spojeného kráľovstva Veľkej Británie a Severného Írska, Veľvyslanectvo Holandského kráľovstva, Veľvyslanectvo Spolkovej republiky Nemecko, Človek v ohrození a agentúra Mayer/McCann Erickson.


POSLANIE A CIELE SÚŤAŽE 
 

Článok 4 
Poslaním súťaže je verejne oceniť hodnotnú novinársku prácu, ktorá významne prispieva k fungovaniu a rozvoju demokratickej spoločnosti. Cieľom súťaže je podporiť a oceniť novinárky a novinárov za výnimočné príspevky, ktoré jedinečným spôsobom zachytávajú problematiku dnešnej spoločnosti, a tým prispievajú k jej skvalitňovaniu.

SÚŤAŽNÉ KATEGÓRIE A ŠPECIÁLNE CENY

Článok 5 
V súťaži Novinárska cena vyhlásenej NOS – OSF budú udelené ceny v kategóriách: 

Žánrové kategórie: 

Písaná žurnalistika 
1. Investigatívny príspevok 
2. Komentár 
3. Reportáž 
4. Rozhovor 
5. Ekonomický príspevok

Audiovizuálna žurnalistika
6. Investigatívny príspevok 
7. Reportáž 
8. Rozhovor a diskusia 

Prierezové kategórie:
9. Podcast
10. Občianska žurnalistika
11. Regionálna žurnalistika 

Špeciálne ceny: 
1. Cena za  inovatívnu žurnalistiku
2. Cena otvorenej spoločnosti 
3. Osobnosť slovenskej žurnalistiky


Článok 6 
Do každej kategórie je možné prihlásiť maximálne 2 prihlášky na jedného autora/ku. Prihlásiť je možné buď jednotlivý príspevok alebo sériu. Maximálny počet prihlášok jedného autora/ky vo všetkých kategóriách súťaže je obmedzený na 3. Jeden autor/ka môže svoje príspevky prihlásiť do maximálne dvoch kategórií.

Sériu maximálne 3 príspevkov je možné prihlásiť len v prípade, že ide o príspevky na pokračovanie, ktoré na seba úzko tematicky nadväzujú. Takáto séria je považovaná za jednu prihlášku.

V prípade prihlásenia väčšieho množstva prác rozhodne o výbere prihlasovateľ na žiadosť organizátora súťaže. Ak nerozhodne, budú hodnotené prvé tri prihlásené príspevky, ostatné budú vyradené. 

V prípade kolektívu autorov sa obmedzenia na počet prihlášok vzťahujú iba na hlavného autora/autorku prihlásenej práce, ktorý/á je uvedený/á ako prvý/á autor/ka v online formulári prihlasovacieho systému. Vyčlenenie hlavného autora/ku sa vzťahuje výlučne na administratívny postup podania a spracovania prihlášok a neuplatňuje sa pri komunikácii výberu nominovaných resp. pri udelení ceny, kedy sú uvedení všetci spoluautori/ky v rovnakej pozícii – autor/ka.    

Celkový počet prihlášok do súťaže na redakciu nie je obmedzený.

Článok 7
Cena v kategórii najlepší investigatívny príspevok v písanej žurnalistike je vyhlásená v spolupráci s Nadáciou Zastavme korupciu, cena v kategórii Reportáž v písanej žurnalistike je vyhlásená v spolupráci s občianskym združením  MEMO 98  a cena v kategórii Reportáž v audiovizuálnej žurnalistike v spolupráci s iniciatívou Svet medzi riadkami. 

Článok 8
Do kategórie 2. Komentár je možné prihlásiť aj iné novinárske žánre, ktoré využívajú komentár ako tvorivú metódu, napr. editoriál, úvodník, fejtón či stĺpček. 

Článok 9 
Do kategórie 4. Rozhovor v písanej žurnalistike je možné prihlásiť príspevok s jedným alebo viacerými respondentmi. Prihlásené môžu byť len tie rozhovory, ktoré neboli súčasne publikované ako podcast alebo v audiovizuálnej verzii. 

Článok 10
Do kategórie  9. Podcast je možné prihlásiť príspevky, ktoré vznikli výlučne ako audio dielo a ktoré neboli súčasne publikované v písanej alebo inej audiovizuálnej forme. Takéto príspevky môžu byť prihlásené do kategórie 8. Rozhovor a diskusia v audiovizuálnej žurnalistike. Prihlásené podcasty musia pokrývať významné politické a spoločenské udalosti a závažné témy uplynulého roka, vrátane edukačného a vedecko-popularizačného prístupu, ktoré vznikli s profesionálnou podporou redakcie či vydavateľa. Táto kategória je zameraná na profesionálne podcasty, spĺňajúce najvyššie štandardy novinárskej práce. Do kategórie Podcast môžu byť prihlásené príspevky autorov, ktorí v uplynulom roku publikovali minimálne 5 podcastov pod jednotným názvom na verejne prístupných platformách. Do tejto kategórie je možné prihlásiť len jeden príspevok. Sériu podcastov je možné prihlásiť len v prípade, že ide o relácie na pokračovanie, ktoré na seba úzko tematicky nadväzujú – v takom prípade je možné prihlásiť maximálne 3 príspevky jednej série.
 
Článok 11

Do kategórie  10. Občianska žurnalistika môžu byť prihlásené občianske príspevky uverejnené na osobnom blogu, sociálnych sieťach, podcasty a online projekty, ktoré nevznikli s profesionálnou podporou (či v rámci) redakcie alebo vydavateľa. Akceptované budú prihlášky publikované na webových portáloch, sociálnych sieťach alebo iných platformách neziskových organizácií či občianskych združení. Do tejto kategórie je možné prihlásiť príspevky uverejnené v slovenskom jazyku, pričom doména nemusí byť .sk. Akceptovaná bude len občianska žurnalistika reagujúca na spoločenské problémy, či už na lokálnej, celoslovenskej alebo medzinárodnej úrovni. Do súťaže nie je možné prihlásiť beletriu či poéziu. Prihlásiť sa môže len autor/autorka, ktorý/á píše/publikuje pod vlastným menom a za daný rok publikoval/a na blogu/profile aspoň 5 článkov/príspevkov. Do kategórie je možné prihlásiť 1 samostatný príspevok, monotematickú sériu maximálne 3 príspevkov alebo jeden ucelený online projekt. 

Článok 12
Do kategórie 11. Regionálna žurnalistika je možné prihlásiť príspevky uverejnené alebo odvysielané v regionálnych médiách bez žánrového vymedzenia. Do tejto kategórie nie je možné prihlásiť články alebo príspevky s regionálnou témou odvysielané alebo publikované v celoštátnych médiách.

Článok 13 
Cena za inovatívnu žurnalistiku oceňuje kreatívne a netradičné využitie žurnalistických nástrojov a výnimočne nápadité a inovatívne spracovanie tém na regionálnej, celoslovenskej alebo medzinárodnej úrovni. Kandidátov na ocenenie navrhujú redakcie, členovia rady súťaže ako aj členovia a členky porôt všetkých súťažných kategórií. O nositeľovi ceny za inovatívnu žurnalistiku rozhoduje Rada súťaže.

Článok 14 
Cena otvorenej spoločnosti je venovaná pamiatke Karola Ježíka, dlhoročného priateľa a spolupracovníka NOS – OSF, ktorý svojím tvorivým vkladom prispel k rozvoju citlivosti médií voči problematike menšín v spoločnosti, ako aj k rozvoju investigatívnej žurnalistky. Rada súťaže bude posudzovať práce  prihlásené do súťaže vo všetkých kategóriách na základe odporúčaní jednotlivých porôt.  
Ocení prácu novinára/novinárky, ktorá špecifickým spôsobom prispela k budovaniu otvorenej spoločnosti alebo otvorila dôležitú tému, ktorá podnietila spoločenskú zmenu k otvorenejšej a transparentnejšej spoločnosti či prispela k rovnosti šancí a/alebo ochrany menšín a slabších. Rada súťaže môže udeliť Cenu otvorenej spoločnosti aj novinárskej osobnosti zo zahraničia. O nositeľovi Ceny otvorenej spoločnosti rozhoduje Rada súťaže. 

Článok 15
Cenu Osobnosť slovenskej žurnalistiky udeľuje Rada súťaže pri príležitosti jubilejného 20. ročníka Novinárskej ceny za dlhodobú, konzistentnú a mimoriadne profesionálnu úroveň novinárskej práce, ktorá má preukázateľne významný celospoločenský prínos. Ocenený novinár/novinárka musí súčasne ako osobnosť dlhodobo preukazovať vysokú morálnu integritu a odvahu, nekompromisne sa zasadzovať za demokratické hodnoty a byť absolútne bezúhonný/á nielen pred zákonom, ale aj pred vlastným svedomím. Kandidátov na ocenenie navrhujú redakcie, členovia rady súťaže ako aj členovia a členky porôt všetkých súťažných kategórií. O nositeľovi ceny Osobnosť slovenskej žurnalistiky rozhoduje odborná porota zložená zo štyroch významných a celospoločensky uznávaných osobností.

Článok 16 
V každej z jedenástich súťažných kategórií bude udelená jedna cena jednému víťazovi (jednotlivec alebo kolektív). Poroty si vyhradzujú právo cenu neudeliť. 

Článok 17
Rámcové kritériá súťaže sú novinárska a remeselná kvalita, výnimočnosť a spoločenský prínos. Konkrétne kritériá stanovia jednotlivé poroty na základe konsenzu.

Článok 18
Minimálne tri dni pred vyhlásením výsledkov súťaže zverejnia poroty zoznam obvykle troch  príspevkov nominovaných na cenu v každej kategórii. Do vyhlásenia oficiálnych výsledkov rozhodnú poroty diskusiou a hlasovaním o víťazoch súťaže. 

Článok 19
Každý víťaz (jednotlivec alebo kolektív) získa cenu v hodnote 500 eur. Cena otvorenej spoločnosti ako aj cena Osobnosť slovenskej žurnalistiky sú dotované sumou 1000 eur. V prípade kolektívu víťazov sa cena pomerne delí. Ceny budú zdanené v súlade s platnou legislatívou v SR v čase ich udelenia. 

PODMIENKY ÚČASTI V SÚŤAŽI

Článok 20
V súťaži budú akceptované len elektronické prihlášky zaslané prostredníctvom online formulára, ktorý je k dispozícii na www.novinarskacena.sk. Do kategórií písanej žurnalistiky možno prihlásiť príspevky, ktoré boli uverejnené na území Slovenskej republiky v online alebo tlačenom médiu s dennou, týždennou, dvojtýždennou alebo s mesačnou periodicitou počas celého roka, a to od 1.1.2023 do 31.12.2023, s výnimkou regionálnych médií, kde platí podmienka minimálne štvrťročnej periodicity. Do kategórií audiovizuálnej žurnalistiky možno prihlásiť príspevky, ktoré boli odvysielané od 1.1.2023 do 31.12.2023. 

Článok 21
Autori a autorky musia svojimi príspevkami rešpektovať etické štandardy novinárskej profesie v súlade s platným Etickým kódexom novinára (http://www.ssn.sk/eticky-kodex-novinara/).

Článok 22
Do súťaže môžu byť prihlásené aj príspevky zahraničných autorov uverejnené v slovenských médiách. Prihlásený príspevok musí byť vytvorený výhradne pre médium, v ktorom bol uverejnený. 

Článok 23 
Príspevky vytvorené na území Slovenska v inom ako slovenskom alebo českom jazyku je možné do súťaže prihlásiť len s priloženým prekladom príspevku do slovenského jazyka. Organizátor súťaže nehradí náklady spojené s prekladom súťažných príspevkov, prihlášky alebo iných materiálov zaslaných do súťaže. 

Článok 24
Do súťaže nie je možné prihlásiť príspevky autorov a autoriek, ktorí sú súčasne členmi Rady súťaže, členmi Dozornej a Správnej rady NOS-OSF alebo zamestnancami nadácie či členmi a členkami porôt.

Článok 25 
Organizátor súťaže zaregistruje všetky príspevky prihlásené do uzávierky prijímania prihlášok. Organizátor súťaže si vyhradzuje právo prihlásený príspevok zo súťaže vyradiť, ak nespĺňa formálne kritériá, ak bol do NOS – OSF doručený po 10.3.2024 alebo ak je žánrovo nekompatibilný s kategóriou, do ktorej bol prihlásený. Vylúčenie na základe žánrovej nekompatibility je možné na základe odporúčania aspoň dvoch porotcov v danej kategórii. 

Článok 26
Každý príspevok musí byť odovzdaný spoločne s prihláškou do súťaže, na ktorej bude jasne označená kategória súťaže. Súťažné príspevky sa budú do súťaže posielať a vyhodnocovať neanonymne. Jeden príspevok môže byť prihlásený len do jednej súťažnej kategórie. 

Článok 27 
V kategóriách písanej žurnalistiky musí byť každý príspevok doručený prostredníctvom online formulára, e-mailom alebo uložený na online úložisku vo formáte .DOC alebo .PDF. V kategóriách audiovizuálnej žurnalistiky musí byť každý príspevok doručený prostredníctvom online formulára, e-mailom alebo uložený na online úložisku v nasledovných formátoch: 
Zvukové nahrávky: .MP3, .WAV a pod.  (Respektíve v komprimovaných formátoch .zip a rar.) 
Video: .AVI, .MP4, .WMV, .MPEG, .MOV a pod. (Respektíve v komprimovaných formátoch .zip a rar.) 
Kvôli lepšiemu pochopeniu kontextu jednotlivých príspevkov odporúčame pripojiť krátku anotáciu v textovom dokumente. V prípade príspevkov uverejnených v médiách so spoplatneným obsahom bude príspevok posunutý na hodnotenie len v prípade, ak bude v plnom rozsahu nahratý ako príloha v prihlasovacom formulári.

ČASOVÝ HARMONOGRAM SÚŤAŽE 

Článok 28 
Vyhlásenie súťaže: 16.1.2024
Uzávierka prijímania príspevkov do kategórií súťaže: 10.3. 2024, 24:00
Vyhlásenie výsledkov súťaže: máj 2024
 
RADA SÚŤAŽE 

Článok 29
Súťaž celoročne spravuje Rada súťaže (ďalej ako “Rada“), ktorá zasadá podľa potreby. Členstvo v Rade je čestné. 

Článok 30 
Úlohy Rady: 
• schvaľuje štatút súťaže a jeho prípadné zmeny; 
• schvaľuje členov jednotlivých porôt, a to na základe nominácií predstaviteľov novinárskych profesijných organizácií, vydavateľov, jednotlivých redakcií, partnerov súťaže, ako aj vlastných návrhov; 
• rozhoduje o sťažnostiach a o konflikte záujmov; 
• dohliada na transparentné a účelné využitie finančných prostriedkov súťaže; 
• plní funkciu poroty pri rozhodovaní o udelení Ceny otvorenej spoločnosti a o Cene za dlhodobý prínos slovenskej žurnalistike
• členovia Rady súťaže môžu plniť funkciu stáleho porotcu/stálej porotkyne v porotách jednotlivých kategórií. Výber prebieha dohodou medzi členmi Rady súťaže, na zreteľ sa berie najmä absencia konfliktu záujmov. 

Článok 31 
Členov Rady menuje a odvoláva vyhlasovateľ súťaže. Počet členov Rady nie je obmedzený. Dvoch členov Rady menuje NOS – OSF. Každý partner môže menovať jedného člena Rady. Rada súťaže je uznášaniaschopná, ak sa na zasadnutí zúčastní nadpolovičná väčšina všetkých členov Rady. Rada rozhoduje nadpolovičnou väčšinou hlasov všetkých členov Rady. 

Článok 32 
Členstvo partnera v Rade je časovo neobmedzené a zaniká vzdaním sa členstva alebo odvolaním zo strany vyhlasovateľa. Člena Rady možno z Rady súťaže vylúčiť za činnosť nezlučiteľnú s poslaním súťaže. O vylúčení rozhoduje Rada, na vylúčenie je potrebná nadpolovičná väčšina hlasov všetkých členov Rady. Členstvo v Rade súťaže automaticky zaniká, ak člen nie je v pracovnom alebo inom právnom vzťahu s partnerom súťaže alebo vyhlasovateľom súťaže. 

POROTY SÚŤAŽE 

Článok 33 
Členov porôt súťaže menuje Rada súťaže na základe odbornosti s prihliadnutím na možný konflikt záujmov pri hodnotení príspevkov. Pre každú žánrovú  kategóriu bude vymenovaná trojčlenná až štvorčlenná porota. Nominácie na členov poroty môžu Rade navrhovať predstavitelia novinárskych profesijných organizácií, vydavateľov, redakcií, ako aj partneri súťaže a vyhlasovateľ súťaže. Finálne zloženie porôt určí vyhlasovateľ súťaže, následne tieto poroty predkladá na schválenie Rade súťaže, pričom jednotlivé nominácie nie sú pre Radu záväzné.

Článok 34 
Poroty súťaže rozhodujú o nomináciách na ceny v jednotlivých kategóriách, ako aj o víťazoch kategórií. Rozhodnutie porôt o nomináciách a o víťazoch jednotlivých kategórií musí byť prijaté hlasovaním po vzájomnej diskusii poroty. 

Článok 35 
Každý porotca pred stretnutím poroty podpíše čestné vyhlásenie o svojej nestrannosti a/alebo prípadnom konflikte záujmov. Členstvo v porote súťaže Novinárska cena 2022 je čestné, honorár za hodnotenie príspevkov je 100 eur .

AUTORSKÉ PRÁVA

Článok 36 
Prihlásením do súťaže a prijatím ocenenia Novinárska cena 2023 dáva súťažiaci organizátorovi súťaže súhlas na použitie diela v rozsahu jeho zverejnenia, archivácie, reprodukcie a publikovania diela s uvedením autora, bez nároku autora na odmenu, na ktorú mu vzniká nárok podľa § 19 ods. 2 zákona č. 185/2015 Z. z. o autorskom práve. Akceptácia tohto dojednania sa považuje za akceptáciu bezodplatnej licencie. 

Článok 37
Tento štatút platí pre realizáciu súťaže Novinárska cena 2023.
-->
Váš internetový prehliadač je zastaralý

Pre správne zobrazenie stránky si prosím aktualizujte svoj interentový prehliadač. Aktualizovať prehliadač

×